Privacyreglement CvZA

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is vastlegging van de maatregelen CvZA en haar leden heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiënt/persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiënt/persoonsgegevens, die reeds in een bestand zijn of in een bestand worden opgenomen. Dit Privacy reglement is van toepassing op elk gebruik van de website van CvZA en haar onderliggende leden en op het contact dat u met een CvZA audiciensbedrijf heeft.

Wij verzoeken u ons Privacy reglement aandachtig te lezen, aangezien daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy reglement.

Afspraken

1.          Verzamelen en verwerken van patiënt/persoonsgegevens

     a)     Patiënt/persoonsgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en
             alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

     b)     Gegevens kunnen worden verzameld tijdens telefonische afspraken, afspraken, of
             anderszins. Persoonsgegevens kunnen zowel elektronisch als op papier worden opgeslagen.

     c)     Doeleinden zijn:

             -        gebruik in het kader van de te verlenen hoorzorg
             -        gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en voor de accreditatie.
             -        andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt/klant overeengekomen.


2.          Verwerking van algemene patiënt/persoonsgegevens, gezondheidsgegevens,

     a)     Algemene patiëntgegevens worden alleen in de audicienspraktijk verwerkt, indien aan een
             van onderstaande voorwaarden is voldaan:

             -        verwerking is noodzakelijk voor de verlening van de hoorzorg aan de patiënt/klant.
             -        verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

     b)     Gezondheidsgegevens van de patiënt/klant worden alleen verwerkt wanneer aan een van de
             volgende voorwaarden is voldaan:

             -        verwerking gebeurt door medewerkers van de audicienspraktijk voor zover dat met het
                      oog op goede hoorzorg noodzakelijk is.
             -        verwerking gebeurt op verzoek van de zorgverzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de
                      beoordeling van zorgaanvragen en zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een
                      verzekeringsovereenkomst.


3.          Verstrekking aan derden

             Wij verstrekken uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet aan
             partijen buiten het audiciensbedrijf, uitgezonderd:

             -        gezondheidsinstanties die betrokken zijn bij de levering van diensten op het gebied van
                      hoorzorg en die een gerechtvaardigde behoefte aan die gegevens hebben, zoals de
                      zorgverzekeraar.
             -        die gevallen waarin wij anderszins wettelijk daartoe gehouden zijn (bijvoorbeeld aan een
                      overheidsorgaan, zorgverzekeraar, bevoegde rechter of rechtshandhavingsinstantie met
                      wettelijke bevoegdheden).
             -        voor onderzoek naar de door de klant ervaren kwaliteit van de geleverde zorg ;

4.          Organisatie van de informatiebeveiliging

CvZA en haar leden heeft de volgende maatregelen genomen gemaakt om zeker te stellen dat 
patiënt/persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. 

       a)     Alle medewerkers die patiënt/persoonsgegevens verwerken zijn gehouden aan geheimhouding. 

       b)     Patiënt/persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig;

       c)     Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de audicienspraktijk;


5.            Rechten van de patiënt/klant

       a)     De patiënt/klant heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt. 

       b)     De patiënt/klant heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; 
               de audicienspraktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de audicienspraktijk kan 
               hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

       c)     De patiënt/klant kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, 
               voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

       d)     De patiënt/klant kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte
               gegevens.

       e)     Indien de patiënt/klant van mening is dat dit reglement door de audicienspraktijk niet of onvoldoende
               wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

       f)      Daar waar de patiënt/klant zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger
               in zijn of haar plaats.


6.            Gedrag medewerkers in de audicienspraktijk

       a)     Medewerkers worden geacht te handelen in het kader van het beroepsgeheim; dit geldt
               zowel voor medewerkers in(vast) dienstverband als voor medewerkers die
               waarnemen/invallen of stage lopen.

       b)     Medewerkers in (vast) dienstverband zijn, via het tekenen van hun contract bij
               indiensttreding, schriftelijk overeengekomen dat zij zich houden aan het medisch
               beroepsgeheim; voor medewerkers niet in (vast) dienstverband is, bij het opstellen van dit
               reglement, een formulier opgesteld waarmee dit voortaan ook schriftelijk kan worden vastgelegd.

       c)     Alle medewerkers van de praktijk worden geacht grote zorgvuldigheid te betrachten in het
               verstrekken van vertrouwelijke informatie aan patiënten/klanten aan de balie of op andere
               plekken in de audicienspraktijk waar de privacy niet is gewaarborgd.


7.            Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van CvZA treedt in werking op 1 augustus 2016 en is gepubliceerd op de
website CvZA en is voor patiënten/klanten ter inzage op de audicienspraktijk aanwezig.